วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการสอน

         วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
                                  PC54505 3(2-2-5)
         (Innovation, Technology and Information in Education)

                        อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ 
                  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                                        ภาคเรียนที่ 1 / 2556

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์

          เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
          1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
          2. อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
          3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
          5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
          6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
          7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
          8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
          10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้

เนื้อหาบทเรียน

          หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและ สารสนเทศการศึกษา
          หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
          หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน
          หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ
          หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน
          หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
          หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
          หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
          หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
          หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

          1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
          2. เทคนิควิธีสอน
                    2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
                    2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
                    2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
                              - การซักถาม
                              - การอภิปราย
                              - การทำแบบฝึกหัด
                              - การแสดงผลงาน

การบูรณาการกับความพอเพียง

          ความมีเหตุผล
          ความพอประมาณ
          ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
                    - เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
                    - เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปัน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

          ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น
                    - ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
                    - มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
                    - ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
                    - ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
                    - มีความคิดสร้างสรรค์
                    - มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
                    - สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น

แหล่งเรียนรู้

          1. ห้องสมุด
          2. อินเตอร์เน็ต
          3. เอกสารประกอบการสอน
          4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
          5. สื่อของจริง ของตัวอย่าง
          6. ชุมชนท้องถิ่น

การวัดและประเมินผล

          1. การวัดผล
                    1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %
                    1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %
                    1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %
                    1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %
                    1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
                    1.5 สอบปลายภาค 20 %

          2. การประเมินผล

            ระดับคะแนน          80 – 100          ค่าระดับคะแนน      A
            ระดับคะแนน          75 – 79            ค่าระดับคะแนน      B+
            ระดับคะแนน          70 – 74            ค่าระดับคะแนน      B
            ระดับคะแนน          65 – 69            ค่าระดับคะแนน      C+
            ระดับคะแนน          60 – 64            ค่าระดับคะแนน      C
            ระดับคะแนน          55 – 59            ค่าระดับคะแนน      D+
            ระดับคะแนน          50 – 54            ค่าระดับคะแนน      D
            ระดับคะแนน          0 – 4                ค่าระดับคะแนน      E

28 ความคิดเห็น:

 1. ทำหัวBlogger (หน้าปก) สวยมาก แต่ ควรเพิ่มความกว้างขึ้นอีกหน่อย
  มันจะได้ เท่ากับ ขอบเนื้อหาของ blogger
  ทำblogger ออกมา สไตล์ ดูเรียบง่าย
  ควรปรับเปลี่ยนสีตัวอักษรนิดหน่อย ก็โอเคแล้ว

  สรุปแล้วก็สวยมากครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ค่ะ พี่โต้ง ขอบคุณสำหรับคำชม และคำแนะนำนะค่ะ

   ลบ
 2. หัวบล็อกสวย แต่เค้าว่าตัวหนังสือเล็กไป
  ส่วนของเนื้อหา ตัวหนังสือพอดี มีสีสันสดใส
  การตกแต่งด้านข้าง สวยงาม

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณสำหรับคำชมนะ! ในส่วนเรื่องของตัวอักษร เราจะรีบปรับปรุงนะ :)

   ลบ
 3. หัวบล็อก OK ดีแร้ว แต่ควรจะเปลี่ยนขนาดตัวอักษรที่หาเนื่อให้ใหญ่กว่านี้

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. จ้า เดี๋ยวเค้าจะรีบปรับปรุงนะ:) ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะค่ะ

   ลบ
 4. สวัสดีครับนู๋เตือนใจ จากการที่ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อก บล็อกทำได้ดีมากครับ เริ่มจากหัวของบล็อกมีการออกแบบได้ดีมากครับ ทั้งเรื่องการเลือกใช้ฟอร์นตัวหนังสือ การจัดวางตำแหน่งของตัวหนังสือ กับตัวรูปภาพประกอบได้ดีครับ การเลือกสีที่ใช้ในการทำหัวบล็อกก็ลงตัวครับ ดูแล้ว ดึงดูดความสนใจเป้นอย่างมากครับ เรื่องเนื้อหาเท่าที่ได้อ่านดูแล้ว ถือว่าจัดเรียบเรียงเนื้อหาได้ดีครับ ไม่น้อยจนเกินไป อ่านแล้วตรงตามหัวข้อตามหน่วยการเรียนรู้ที่มี พร้อมทั้งเข้าใจง่าย อ่านเพลินดีครับ องค์ประกอบด้านข้างหรือเนื้อหารูปภาพพร้อมทั้งวีดีโอประกอบบทเรียน ถือว่ามีความหลากหลายน่าสนใจ และเป็นเรื่องที่ตรงตามหัวข้อหรือเนื้อหาของเรื่องๆนั้นๆ ครับเปิดดูแล้วเป็นประโยชน์มากครับ สรุปภาพรวมถือว่าดีมากครับหนู๋น้อย... :)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะสำหรับคำชม >,< แวะเข้ามาเยี่ยมชมบล็อกหนูบ่อยๆ นะ

   ลบ
 5. เตือนใจมีความพยายามในการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาบทเรียนได้ดี มีสื่อเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนที่หลากหลายโดยเฉพาะสื่อคลิปวิดีโอสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนหรือผู้ชมได้เป็นอย่างดี...แต่หาเพิ่มเนื้อหาบทความที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของรายวิชานี้จากเว็บไซต์ต่างๆ จะช่วยให้เว็บบล็อกนี้มีความสมบูรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนหรือผู้ชมได้เป็นอย่างดี

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณค่ะอาจารย์ หนูจะเอาคำแนะนำของอาจารย์ไปใช้ และจะรีบปรับปรุงให้ดี ยิ่งๆขึ้นนะค่ะ

  ตอบลบ
 7. หัวบล็อกสวย ส่วนของเนื้อหา ตัวหนังสือพอดี มีสีสันใส โดยร่วมบล็อกนี้สวยมากค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณสำหรับ คำชมนะค่ะ :)

   ลบ
 8. บล็อกสวยมากค่ะสมบูรณ์มากเนื้อหาเยอะดี
  หัวบล็อกก็สวย

  ตอบลบ
 9. บล็อกสีสบายตาดีจ้า หัวบล็อกก็โอเค เนื่อหาก็แน่น รวมๆแล้ว ดีจ้า :)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณสำหรับคำชมค่ะ :)

   ลบ
 10. เจ๊เตือน โดยทั่วไปบล๊อกสวยมากๆ นะ การจัดรูปแบบของความเหมาะสมก็ดีนะ และยังมีลิงค์และวิดิโอรูปภาพที่เป็นจุดเด่นทำให้เกิดความสนใจ และ่น่าที่จะอ่านมากๆ และถ้าสมมุติสื่อนี้นำไปใช้กับเด็กน่าจะัเรียกความสนใจได้ดีมากๆ เลยจริงๆนะจ๊ะ

  ตอบลบ
 11. หัวบล๊อกสวยงามโดนเด่น มีสีสัน การปรับขนาดตัวอักษร เล่นลูกเล่นไเ้ดี ส่วนของเนื้อหา จัดเป็นช่วงๆ มีขนาดและสีสันที่อ่านง่าย เยอะ และครบถ้วน มีสื่อองค์ประกอบเช่น รูปภาพ วีดีโอที่หลากหลาย ทำให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ได้อย่างดีค่ะ

  ตอบลบ
 12. ทำหัวบล็อกสวยมาก แต่ควรเพิ่มความกว้างมันหน่วยนะจะได้พอดีกับขอบเนื้อหา
  ของบล็อกควรปรับเปลี่ยนสีตัวอักษรให้คล้ายๆๆกันหน่อยนะ จะได้ดูแล้วอ่านแล้ว
  สบายตามากกว่านี้ ภาพโดยรวมแล้วดีแล้วคับ

  ตอบลบ
 13. สวัสดีจร้า นางสาวเตือนใจ บุญเรือง หัวบล็อกตกแต่งได้สวยงาม สีสันสดใสเหมาะสมกับการอ่านเป็นอย่างมาก เนื้อหาครบถ้วนสมบรูณ์เลยที่เดียว ลิงค์ทั้งสองด้านดูน่าสนใจกับการเรียน ขนาดของตัวหนังสือพอดีกับการอ่าน

  ตอบลบ
 14. ส่วนหัวบล็อกถือว่าออกแบบได้สวยงามแต่ควรปรับขนาดตันหนังสือให้ใหญ่กว่านี้เพื่อที่หัวข้อจะได้เด่นขึ้นมาอีก ส่วนการวางเนื้อหาถือว่าใช้ได้สีตัวหนังสือหลากหลายทำให้มีความน่าสนใจและอ่านง่านเพราะตัวหนังสือใหญ่ โดยรวมถือว่าสวยดีครับ :')

  ตอบลบ
 15. หัวบล๊อกและรูปแบบการตกแต่งสวยงามดีมาก และเป็นสื่อน่าน่าสนใจสำหรับผู้ที่มาชม และก่อให้เกิดการกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าชมเป็นอย่างดี สำหรับรูปภาพมันเล็กไปนะครับ ควรปรับให้มันใหญ่กว่านี้และวีดิโอก็ดี แล้ว ครับ ภาพรวมสวยงามครับท่าน

  ตอบลบ
 16. หัวบล็อกออกแบบสวยคะ มีจุดเด่น ส่วนเนื้อหาครบถ้วนดีคะมีสีสันสวยงาม
  สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่าดีคะ มีคลิปวีดีโอ มีสื่อการเรียนอื่นๆ
  ทำให้ผู้เข้าชมไม่เบื่อ โดยรวมดีมากคะและขอให้ขยันทำงานที่มีคุณภาพ
  แบบนี้ตลอดไปนะคะ สู้ๆๆ!!

  ตอบลบ
 17. สวัสดีจ้า เกด เริ่มจากหัวบล๊อกเลยเน้อ สีสันสลต์นี้สวยมากๆ ออกแนวกราฟฟิกนิดๆ พื้นหลังก็ดูเข้ากับหัวบล๊อกจ๊ะ ส่วนเนื้อหาที่นำมาก็มีประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังศึกษามากๆจ๊ะ รูปภาพที่นำมาลง ก็สื่อความหมายได้ดี
  สีตัวหนังสือก้อ่านได้ชัด มีระยะห่างของข้อความทำให้มีช่วงพักสายตาอีกด้วย โดยรวมดูดีจ๊ะ

  ตอบลบ
 18. สวัสดีครับ คุณเตือนใจ บุญเรือง
  1. หน้าปกสวยมากครับ ทำได้ดีมีฝีมือเยี่ยมเลยในการตัดแต่งภาพ มีความดึงดูดความสนใจ ตัวหนังสือหัวเรื่องเด่นชัด สีตัวอกษรหน้าปก สวยครับ
  2. พื้นหลังเรียบง่ายสบายตาดี ถือว่า ok ใช้ได้ครับ
  3. ตัวหนังสือเนื้อเรื่อง อ่านง่ายสบายตา ดึงดูดให้น่าอ่านได้ดีเลยครับ ถือว่าเยี่ยมใช้ได้
  4. Link วีดีโอ Youtube มีการจัดตำแหน่งได้เหมาะสม ดึงดูด น่าชม ครับ
  ## สรุป ถือว่า 96 % ทำได้ดี ได้เยี่ยมแล้วครับ สุดยอดครับผม จบคอมเม้นครับ ....+

  ตอบลบ
 19. บล็อกดูแล้วน่ารักสีสันพื้นหลังเข้ากับบล็อกมาก มีสีสันที่หลากหลายเหมือนกัน ตัวหนังสือกำลังพอดีอ่านชัดเจน สีสันกำลังดีนะหลากหลายน่าอ่านมาก มีการเว้นวรรคช่วง ให้พักสาตตา เนื้อหาข้างๆ พวกวีดีโอและสื่อต่างๆ เข้ากับเนื้อหาและน่าสนใจมาก มีเยอะทำน่าศึกษาและชมโดยรวมแล้วบล็อกดีนะ

  ตอบลบ
 20. เจ๊เตือนบล๊อกเจ๊สวยมากส่วนหัวบล็อกก็โอเคดูดี เนื้อหาก็เยอะดูแล้วครบถ้วนสมบูรณ์ดี ภาพพื้นหลังก็ดูสบายตาดีสีสันของตัวอักษรก็เข้ากับพื้นหลังดี และลิงก์ชื่อเพื่อนก็เรียงตามลำดับได้ถูกต้องส่วนคลิปวิดีโอรวมๆดูดีแล้วคะเจ๊ส่วนตัวอักษรก็ตัวกำลังพอดีคะ

  ตอบลบ
 21. ก็ขอสวัสดีน่ะคับ จากการที่ได้สำรวจแล้วหัวบล็อกดีมากเลยคับ ดูแล้วไม่รกจนเกินไป จัดวางได้ดีมากเลยน่ะคับ สีตัวอักษรใช้สีที่เข้ากับพื้นหลังน่ะคับ แถบด้านข้างของทั้งสองก็ครบถ้วนสมบูรณสวยงามคับ ตัวอักษรใหญ่อ่านได้ง่ายดูเเล้วสบายตาอ่ะ จากที่ได้ดูแล้วคับเอาไปเลย 9.5 เตม 10 คับ

  ตอบลบ